Share

Өндіруші активтерді сүйемелдеу

Өндіруші активтерді сүйемелдеу

Жыл сайынғы негізде ҚМГ қызметкерлері өндіруші активтерді сүйемелдеуді жүргізеді, оған мыналар кіреді:

  • PGS орындайтын 3Д сейсмикалық материалдарды өңдеуге және түсіндіруге супервайзинг;
  • ҚМГ ҰК игеріліп жатқан кен орындарын жете барлаудың егжей-тегжейлі бағдарламаларында жоспарланған жете барлау жөніндегі іс-шаралардың іске асырылуын бақылау және сүйемелдеу;
  • ҚМГ филиалдарының да, ҚМГ ҰК ЕТҰ-ның да өндірістік бағдарламаларын қалыптастыруға қатысу;
  • модельдерді сүйемелдеу және құру, қорларды қайта есептеу шеңберінде кешенді талдауды орындау, қолда бар геологиялық-геофизикалық және кәсіпшілік деректерді түсіндіру және қайта түсіндіру.
Объявление

Единственным участником ТОО «КМГ Инжиниринг» принято решение об уменьшении
уставного капитала (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 12/2022 от 08 июля 2022 года)
ТОО «КМГ Инжиниринг», БИН 140340010451, настоящим сообщает об уменьшении уставного капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца – с 17 августа по 16 сентября 2022 года
по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхаммед Қонаева, здание 8

Закрыть
100% безопасность вашего сайта.
Powered by