Share

Баптарға қойылатын талаптар

Баптарға қойылатын талаптар

I. мақалаларды жариялау ережелері

Журналда ғылыми мақалалар мен ескертпелер, зерттеу нәтижелері туралы экспресс-хабарламалар, журнал айдарларына сәйкес мұнай-газ саласының түрлі салаларындағы өндірістік объектілерде жаңа техника (жаңа технологиялар) мен жабдықтарды енгізу тәжірибесі жарияланады.

Журналдың редакциялық алқасы ұсынылған материалдардың ғылыми маңыздылығы мен өзектілігін ескере отырып, рецензиялаудан кейін жариялау туралы шешім қабылдайды. Редакциялық алқа қабылдамаған мақалалар қайта қабылданбайды және қаралмайды. Ереже бойынша ресімделмеген қолжазбалар авторларға қараусыз қайтарылады.

Қолжазбаны редакцияға тапсырған кезде авторларға осы зерттеу саласындағы мамандар қатарынан үш әлеуетті рецензентті (Толық аты-жөні және электрондық пошта мекенжайы Бар) көрсету ұсынылады.

Қолжазба редакция алқасының мүшесіне және аталған рецензенттердің біріне кері қайтарып алуға жіберіледі; даулы жағдайларда редколлегияның қалауы бойынша қосымша рецензенттер тартылады; сараптама қорытындыларының негізінде редколлегия қолжазбаның болашақ тағдырын айқындайды: ұсынылған түрде жариялауға қабылдау, пысықтау немесе қабылдамау қажеттігі. Қажет болған жағдайда қолжазба рецензенттер мен редакторлардың ескертулері бойынша авторларға пысықтауға жіберіледі, содан кейін ол қайта рецензияланады және редакциялық алқа қолжазбаның жариялауға жарамдылығы туралы мәселені қайтадан шешеді. Қайта өңделген қолжазба авторлар пікір алғаннан кейін бір ай ішінде редакцияға қайтарылуы керек; әйтпесе қолжазба жаңадан келген болып саналады. Рецензиялау кезінде жеткілікті жоғары баға алмаған қолжазба журнал жарияланымдарының деңгейіне немесе бейініне сәйкес келмейді деп қабылданбайды.

Авторлар ғылыми нәтижелердің дәйектілігі мен маңыздылығына және жұмыстардың ғылыми мазмұнының өзектілігіне жауапты болады. Плагиатқа – жеке тұлғаның өзі туралы нақты автор ретінде жалған мәліметтер бере отырып, басқаның шығармашылық еңбегін қасақана заңсыз пайдалануына жол берілмейді.

Редакция қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі қосылған файлдар нысанында электрондық пошта арқылы жіберілген қолжазбаларды қарауға қабылдайды (Айтбаев.Doc) Редакцияның мекен-жайына………….

Қолжазбалармен жұмыс істеудің барлық кезеңдерінде, сондай-ақ авторлармен, редакторлармен және рецензенттермен қарым-қатынас жасау үшін редакция электронды пошта байланысын қолданады, сондықтан авторлар қолжазбада көрсетілген электронды мекен-жайға өте мұқият болып, болған өзгерістер туралы уақтылы хабарлауы керек.

Мақаланы редакцияға жіберу авторлар ұқсас материалды (түпнұсқада немесе басқа тілдерге немесе басқа тілдерден аударылған) басқа журналға(журналдарға) бермегенін, бұл материал бұрын жарияланбағанын және басқа басылымға баспаға жіберілмейтінін немесе басқа журналда баспаға қабылданбайтынын білдіреді. Егер қолжазбамен жұмыс барысында ұқсас материал (мүмкін басқа атаумен және авторлардың басқа тәртібімен) басқа журналға жіберілгені анықталса, мақала дереу авторларға қайтарылады, оқиға туралы редакция мен баспаның авторлық құқықтарын бұзғаны үшін мақаланы қабылдамау туралы ұсыныспен осы материалды қарауға қабылдаған журналға хабарланады.

II. баптарына қойылатын талаптар

Мақала ӘОЖ индексін, мақаланың атауы мен мәтінін, түйіндемені, түйінді сөздерді, әдебиеттер тізімін, суреттерді, кестелерді қамтиды және бір файлмен ресімделеді; бұдан басқа, әрбір сурет жеке файл түрінде ресімделеді. Жеке файлда авторлар туралы ақпарат жіберіледі. Егер жіберілген материал көлемі жағынан үлкен болса, мұрағаттау үшін бағдарламаларды пайдалану керек. Қолжазбаның барлық беттері, оның ішінде кестелер, әдебиеттер тізімі, суреттер нөмірленуі керек.

 1. жариялауға ұсынылған материалдар мынадай талаптарды қанағаттандыруы тиіс:
  Мақалада мұнай-газ саласының өзекті проблемалары бойынша бұрын жарияланбаған және басқа басылымдарда жариялауға арналмаған бірегей ғылыми зерттеулердің нәтижелері қамтылуға тиіс. Мақала зияткерлік меншік құқықтары объектілері (оның ішінде авторлық құқықтар, өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге құқықтар, ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан және өзге де құқықтардан қорғау құқықтары) бойынша ақпараттың жоқтығы көрсетілген зерттеу орындалған мекеменің жариялануына рұқсатпен сүйемелденеді және презентация материалдары өзге тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарының бұзылуына әкеп соқпайды.
 2. мақаланың тақырыбы қысқа және ақпараттық болуы керек, егер мүмкін болса, қысқартуларсыз, әсіресе егер олар тар тақырыпқа қатысты болса. Тақырып жолдың ортасында бас әріптермен басылады.
 3. түйіндеме (аннотация) – мақаланың басында негізгі мәтіннің алдында – жұмыстың мақсатын, жұмысты жүргізу әдісін немесе әдіснамасын, жұмыстың нәтижелерін, нәтижелерді қолдану саласын, қорытындыларды (Аннотация көлемі 150-300 сөз) көрсетеді.
 4. түйінді сөздер-10-нан аспайды.
 5. мақала көлемі – 7-10 бет (шолу сипатындағы мақалалар – 15-20 бет), – Word редакторында, Times New Roman шрифтімен басылған 1 компьютерлік интервалдан кейін, кестелер, суреттер, әдебиеттер тізімі (1 компьютерлік интервалдан кейін, шрифт өлшемі – 14), жоғарғы және төменгі шеттері – 2 см, сол жағы -3 см, оң жағы -1,5 см.суреттер саны – 5-10.
 6. әдебиеттер тізімі мәтінде МЕМСТ 7.1-2003 бойынша сілтеме жасау тәртібімен келтіріледі. Жұмыс мәтінінде оған қаншалықты жиі сілтеме жасалғанына қарамастан, әр дереккөз тізімде бір рет айтылады. Мәтінде пайдаланылған дереккөздерге сілтемелер тік жақшада келтірілуі тиіс. Мерзімді журналдарда мақалаларды рәсімдеу-Авторлардың тегі, аты-жөні, мақала атауы, журнал атауы, шыққан жері, жылы, нөмірі, беттері. Монографиялардың дизайны-Авторлардың тегі, аты-жөні, атауы, баспасы және Жарияланған орны, жылы, жалпы көлемі, дәйексөз парақтары.
 7. мақала атауы, түйіндеме, түйін сөздер үш тілде беріледі.
 8. авторлар туралы мәліметтер: ғылыми дәрежесі, атағы, қызметі, ұйымы немесе жұмыс орны, байланыс телефондары, толық пошталық мекенжайы, сондай-ақ автордың форматтағы фотосуреттері .jpg немесе-жоғары сапалы jpeg [көлемі кемінде 1 Мб). Сонымен қатар, авторды жариялау мәселелері бойынша кіммен хат алмасу жүргізілетінін көрсету керек.
  III. Мақала үлгісі< / strong>

мақала атауы, 14 қалың қаріп, Time New Roman, бас әріптер
Ж. Ж. Омаров, И. И. Иванов
(Ұйымның атауы)

түйіндеме мәтіні (150-300 сөз) үш тілде (қаріп 12 Time New Roman, курсив)
Түйінді сөздер: 10 сөзден артық емес, 12 Time New Roman қарпі, курсив.
Суреттер, кестелер, тұжырымдар, әдебиеттер тізімі бар мақала мәтіні. Қаріп 14, Time New Roman, интервал 1.