Share

Барлау жөніндегі жобалау құжаттары

Барлау жөніндегі жобалау құжаттары

ҚМГ геологиялық барлау активтері бойынша көмірсутектер шоғырларын іздеу және бағалау кезеңінде барлау жұмыстарының жобаларын жасау, көмірсутектерді барлау кезінде жобалық шешімдерді іске асыруға авторлық қадағалау, көмірсутектер қорларын жедел есептеу бойынша жұмыстар жүргізілуде.

Барлау жөніндегі базалық жобалау құжаттары, олардың іске асырылуын авторлық қадағалау және көмірсутектер қорларын жедел есептеу жөніндегі есептер талаптарға сәйкес жасалады:

 • Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №125-VI «жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінің;
 • Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы №212-III Экологиялық кодексінің;
 • Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 15 маусымдағы №239 бұйрығымен бекітілген жер қойнауын ұтымды және кешенді пайдалану жөніндегі бірыңғай қағидаларды бекіту туралы;
 • Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2018 жылғы 24 тамыздағы №329 бұйрығымен бекітілген базалық жобалық құжаттарды жасау бойынша әдістемелік ұсынымдар;
 • Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2018 жылғы 31 мамырдағы №419 бұйрығымен бекітілген жер қойнауын геологиялық зерттеу жөніндегі есептің нысандары (2-қосымша).

Барлау жұмыстарының жобасы

 • Барлау жұмыстарының жобасы көмірсутектерді барлауға және өндіруге арналған келісімшарт тіркелген күннен бастап бір жыл ішінде жасалады.
 • Барлау жұмыстарының жобасы барлаудың барлық кезеңіне әзірленеді.
  • Барлау жұмыстарының жобасы мыналарды қамтуы тиіс:
   әрбір блок бойынша көмірсутектерді барлау жөніндегі жұмыстардың түрлерін, тәсілдерін, технологияларын, көлемін және орындалу мерзімдерін сипаттау;
  • жер қойнауын ұтымды пайдалану мен қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар;
  • көмірсутектерді барлау салдарын жою жөніндегі жұмыстарды орындау мерзімдері, шарттары және құны туралы ақпарат.
 • Барлау жұмыстарының жобасы жер қойнауын пайдаланушы жұмыс бағдарламасында мәлімдеген жұмыстардың барлық көлемі мен орындалу мерзімдерін қамтуға тиіс.

Барлау жұмыстарының жобасында:

 • қолда бар тарихи деректердің көлемі мен маңыздылығы, барлау жұмыстарын жүргізу үшін жер қойнауы учаскесінің зерттелу дәрежесі;
 • барлау жұмыстарының міндеттері;
 • Далалық геологиялық-геофизикалық зерттеулердің жобаланатын көлемдері мен әдістемесі, жобалау ұңғымаларының саны мен орналасқан жері, олардың жобалық тереңдігі және осындай жұмыстарды жоспарлау кезінде Бұрғылау кезектілігі;
  осындай жұмыстарды жоспарлау кезінде Керн мен шламды іріктеу аралықтары, зертханалық зерттеулер (Керн стандартты
 • және арнайы талдаулары) ;
 • колоннада бұрғылау және сынамалау процесінде мұнай-газ қабаттарын сынау тәртібі;
 • ашық оқпан мен колоннадағы Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу кешені, Ұңғымаларды гидродинамикалық зерттеу кешені, флюидтердің тереңдік және үстіңгі сынамаларын іріктеу және зертханалық зерттеу;
 • барлау жұмыстарын жүргізу кезінде жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар;
 • барлау жұмыстарын орындау көлемдері мен мерзімдері;
 • геологиялық-барлау барлау жұмыстарының инвестициялары және күтілетін тиімділігі;
 • сынамалау кезінде әрбір жобалық ұңғыма бойынша мұнай мен газдың болжамды дебиті;
 • жер қойнауын пайдаланушының жер қойнауын пайдалану салдарын жою жөніндегі міндеттемелерді орындауын қамтамасыз ету сомасының мөлшері;
 • барлау учаскелерін көрсете отырып, жоспарланған жұмыстар көлемінің негіздемесі.

Барлау жұмыстарының жобасына қоршаған ортаға әсерді алдын ала бағалау (алдын ала ҚОӘБ) жасалады.

Көмірсутектерді барлау кезінде жобалық шешімдердің іске асырылуын авторлық қадағалау

 • Жер қойнауын пайдаланушының барлау жұмыстарының жобасын және сынамалы пайдалану жобасын орындауына мониторингті жобалау ұйымы жыл сайынғы авторлық қадағалау жүргізу арқылы жүзеге асырады.
 • Бұл ретте ұңғымаларды бұрғылауды және (немесе) сынауды көздемейтін барлау жұмыстарының жобасы бойынша авторлық қадағалау жүргізілмейді.
 • Барлау жұмыстары жобасының жобалық шешімдерін орындау мониторингі көмірсутектер саласындағы уәкілетті органға авторлық қадағалау жөніндегі жыл сайынғы есепті ұсына отырып, жер қойнауын пайдаланушының жобалау құжаты бойынша жұмысын сүйемелдеуді қамтиды. Бұл ретте ұңғымаларды бұрғылауды және (немесе) сынауды көздемейтін барлау жұмыстарының жобасы бойынша авторлық қадағалау жүргізілмейді.
 • Көмірсутектерді барлау кезінде жобалық шешімдердің іске асырылуын авторлық қадағалауды барлау жұмыстарының жобасын жасаған тартылатын жобалау ұйымы жүргізеді.
 • Жер қойнауын пайдаланушы бұрын тартқан жобалау ұйымын авторлық қадағалау жүргізу кезінде басқасына ауыстыру қажет болған жағдайда, мұндай ауыстыруға жобалау құжаты авторының келісімімен жол беріледі.
 • Көмірсутектерді барлау кезінде жобалық шешімдердің іске асырылуын авторлық қадағалау шеңберінде геологиялық-барлау жұмыстары процесінде:
  • базалық жобалау құжатында көзделген тәуелсіз жобаланатын ұңғымалар санын азайтпай бұрғылау кестесін өзгерту;
  • жобаланатын ұңғымалардың орналасқан жерін түзету;
  • зерттеу жұмыстарының түрлері мен көлемдерінің өзгеруі;
  • бұрғыланған және жобаланатын іздеу және бағалау ұңғымаларындағы сынақ объектілерін және олардың санын түзету.
 • Авторлық қадағалау кезінде жобалық көрсеткіштерді түзету жер қойнауын пайдаланушы мен жоба авторы арасындағы бірлескен хаттамамен ресімделеді.
 • Авторлық қадағалау жөніндегі жыл сайынғы есеп кезінде жұмыстарды жүргізу кезінде алынған ақпарат пайдаланылады, ал нәтижелер ақпараттық есеп түрінде ресімделеді.
 • Авторлық қадағалау жөніндегі жыл сайынғы есеп көмірсутектер саласындағы уәкілетті орган әзірлейтін және бекітетін базалық жобалау құжаттарын іске асыруға авторлық қадағалауларды жасау жөніндегі нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жасалады.
 • Көмірсутектерді барлау кезінде жобалық шешімдердің іске асырылуын авторлық қадағалау жөніндегі жыл сайынғы есеп базалық жобалық құжаттарға мемлекеттік сараптамаға жатпайды және жер қойнауын пайдаланушы көмірсутектер саласындағы уәкілетті органға хабарлама жасау тәртібімен электрондық түрде жібереді.