Share

Гидрохимия зертханасы

Гидрохимия зертханасы

ҚМГ Инжиниринг көпфункционалды зертханаларының бірі гидрохимия зертханасы болып табылады. Зертхананың негізгі міндеттері мен қызметтері:

  1. Судың физикалық қасиеттері
  2. Су мен тұз шөгінділерін сандық химиялық талдау.
  3. Суда еріген газдардың құрамын анықтау (O2, CO2, H2S).
  4. Судағы механикалық қоспалар мен мұнай өнімдерінің құрамын анықтау.
  5. Айдалатын сулардың қаттық сулармен үйлесімділігін анықтау бойынша зерттеулер.
  6. Химиялық реагенттердің резервуарлық және ағынды сулармен үйлесімділігін анықтау бойынша зерттеулер.

Зертхана заманауи жабдықтармен жабдықталған:
1. Иондық хроматограф Dionex ICS – 5000 Thermo Scientific (АҚШ) – мазмұнын анықтауға арналған: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Li+, NH4+, Cl -, SO42 -, PO43 -, F -, Br -, NO3 -, NO2-суда.
2. Agilent Technologies (АҚШ) ұсынған Spectra 240fs атомдық-абсорбциялық спектрометрі – су және қатты шөгінділер үлгілеріндегі ауыр металдардың құрамын өлшеуге арналған.

Объявление

Единственным участником ТОО «КМГ Инжиниринг» принято решение об уменьшении
уставного капитала (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 12/2022 от 08 июля 2022 года)
ТОО «КМГ Инжиниринг», БИН 140340010451, настоящим сообщает об уменьшении уставного капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца – с 17 августа по 16 сентября 2022 года
по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхаммед Қонаева, здание 8

Закрыть
100% безопасность вашего сайта.
Powered by