Share

Гидрохимия зертханасы

Гидрохимия зертханасы

ҚМГ Инжиниринг көпфункционалды зертханаларының бірі гидрохимия зертханасы болып табылады. Зертхананың негізгі міндеттері мен қызметтері:

  1. Судың физикалық қасиеттері
  2. Су мен тұз шөгінділерін сандық химиялық талдау.
  3. Суда еріген газдардың құрамын анықтау (O2, CO2, H2S).
  4. Судағы механикалық қоспалар мен мұнай өнімдерінің құрамын анықтау.
  5. Айдалатын сулардың қаттық сулармен үйлесімділігін анықтау бойынша зерттеулер.
  6. Химиялық реагенттердің резервуарлық және ағынды сулармен үйлесімділігін анықтау бойынша зерттеулер.

Зертхана заманауи жабдықтармен жабдықталған:
1. Иондық хроматограф Dionex ICS – 5000 Thermo Scientific (АҚШ) – мазмұнын анықтауға арналған: Mg2+, Ca2+, Na+, K+, Li+, NH4+, Cl -, SO42 -, PO43 -, F -, Br -, NO3 -, NO2-суда.
2. Agilent Technologies (АҚШ) ұсынған Spectra 240fs атомдық-абсорбциялық спектрометрі – су және қатты шөгінділер үлгілеріндегі ауыр металдардың құрамын өлшеуге арналған.