Share

Геологиялық модельдеу

Геологиялық модельдеу

Кен орындарының геологиялық моделінің 3Д құрылысы барлық қолда бар геологиялық-геофизикалық және кәсіпшілік деректерді кешендеуді білдіреді, бұл жетілген кен орындарындағы перспективалы және өндіруге тартылмаған учаскелерді бөліп көрсетуге, бұрғылау тиімділігін арттыру мақсатында өндіру және бағалау ұңғымаларының орналасу нүктелерін іріктеуді жүргізуге мүмкіндік береді, геологиялық модельдер гидродинамикалық модельдер үшін негіз болып табылады.

3Д геологиялық модельдерін құрудың негізгі кезеңдері:

  • Қолда бар геологиялық-геофизикалық материалдарды талдау;
  • Ұңғыма корреляциясы және сиквенс-стратиграфия;
  • Құрылымдық жақтаудың құрылысы;
  • Литологиялық / фазалық модельдеу;
  • Петрофизикалық модельдеу (ФЕС);
  • Көмірсутектер қорларын көлемдік әдіспен есептеу;
  • Белгісіздіктерді талдау;

ҚМГ-ның білікті мамандары әрбір кен орны үшін жеке іріктелетін модельдеуге инновациялық тәсілдерді қолдана отырып, кен орындарының 3Д геологиялық моделін жасайды.

Қазіргі уақытта ҚМГ карбонатты кен орындары үшін кен орындарының фациалды модельдері, Қос кеуектілік және өткізгіштігі (Dual Poro, Dual Permeability) модельдері сияқты күрделі 3Д геологиялық модельдерді құруда үлкен тәжірибеге ие.

Объявление

Единственным участником ТОО «КМГ Инжиниринг» принято решение об уменьшении
уставного капитала (протокол Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» № 12/2022 от 08 июля 2022 года)
ТОО «КМГ Инжиниринг», БИН 140340010451, настоящим сообщает об уменьшении уставного капитала.
Претензии принимаются в течение 1 месяца – с 17 августа по 16 сентября 2022 года
по адресу: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район Есиль, улица Дінмұхаммед Қонаева, здание 8

Закрыть
100% безопасность вашего сайта.
Powered by