Share

Қосымша барлау

Қосымша барлау

Жұмыс істеп тұрған кен орындарын жете барлау – УВС қорларын толықтыру тәсілдерінің негізі болып табылады және жете зерттелмеген перспективалы учаскелерді жете барлау және кен орындарын зерттеудің жаңа технологияларын қолдана отырып, өтіп кеткен көкжиектерді анықтау жөніндегі ғылыми-зерттеу жұмыстарын қамтиды.

2016 жылдан бастап жұмыс істеп тұрған кен орындарын жете барлау жөніндегі стратегияға сәйкес жер қойнауын пайдаланушылармен бірлесіп геологиялық-геофизикалық деректерді талдау және жүйелеу, ҚМГ ҰК кен орындарының әлеуетін бағалау және бұрын қолданылған технологиялардың (бұрғылау, ГАЖ, сынау, сейсмикалық барлау жұмыстары және т.б.) жетілмегендігін ескере отырып, геологиялық-техникалық іс-шараларды жүргізуге нақты ұсынымдар бере отырып, жете барлаудың егжей-тегжейлі бағдарламаларын кезең-кезеңімен әзірлеу жүргізіледі.

Әзірленіп жатқан жете барлау бағдарламаларының негізгі стратегиялық мақсаты анықталмаған, өткізіп алынған, қалдық қорларды (оның ішінде С2 санатындағы қорларды ауыстыру, келіспеушілік және сыналау аймақтарында литологиялық және стратиграфиялық тұзақтарды, рифтік массивтерді және оларды жиектейтін шөгінді шлейфтерді анықтау және әзірлеуге тарту, граниттердің желдену корорларында, жылжитын құрылымдарда және тектоникалық ойыстарда және т.б.) игеруге тарту арқылы қорлардың тұрақты өсімін және өтелуін қамтамасыз ету болып табылады.

Бағдарлама техника-экономикалық тұрғыдан игерілетін кен орындарындағы геологиялық-геофизикалық зерттеулердің қазіргі заманғы әдістерінің оңтайлы кешенін көздейді.

Қолданыстағы кен орындарын жете барлаудың егжей-тегжейлі бағдарламаларын әзірлеу кезінде 2д/3Д сейсмикалық деректерді қарау, КАРТОБҰРАСТЫРУ және УВС ресурстары мен қорларын бағалау үшін ГАЖ және Petrel деректеріне талдау жүргізу мақсатында Techlog бағдарламалық қамтамасыз етулері пайдаланылады.

2016 жылы ҚМГ-да «ҚазМұнайГаз ҰК «АҚ-ның 2017-2021 жылдарға арналған игеріліп жатқан кен орындарын жете барлау бағдарламасы» (бұдан әрі Бағдарлама) әзірленді, оған» ҚазМұнайГаз ҰК «АҚ жұмыс істеп тұрған 29 кен орны кірді. 2017 жылы Өзен-Қарамандыбас, Қаламқас, с.Нұржанов кен орындары мен «Қазақтүрікмұнай»ЖШС кен орындары тобы бойынша жете барлаудың егжей-тегжейлі бағдарламалары бекітілді.

2017 жылдан бастап бағдарламаға сәйкес жете барлау бойынша іс-шаралар жер қойнауын пайдаланушылармен тығыз ынтымақтастықта іске асырылуда. Жаңа кенжатындар (өтіп кеткен горизонттар) анықталды, жыл сайын өнеркәсіптік санаттағы мұнай қорларының өсуіне мониторинг жүргізіледі және орындалады.

2018 жылы жалпы 16 кен орнын қамтыған Маңғыстаумұнайгаз және Ембімұнайгаз кен орындары тобы бойынша жете барлаудың екі егжей-тегжейлі бағдарламасы әзірленді.

2019 жылы Ембімұнайгаз кен орындары тобы бойынша жете барлаудың 10 кен орнын қамтитын егжей-тегжейлі бағдарламасы жаңартылып, толықтырылды.

ҚМГИ жете барлау есебінен анықталған қорларды игеруге тарту бойынша іс-шаралар әзірленуде.